top of page

ABOUT US

ประวัติและนิมิต

พันธกิจรักครอบครัวเริ่มต้นจากการที่เราอยากตอบสนองความต้องการที่จะเข้าใจการเดินชีวิตครอบครัวของสมาชิกในคริสตจักรของเรา เราพบว่าครอบครัวในคริสตจักรของเราส่วนใหญ่เป็นผู้เชื่อรุ่นแรกของตระกูล เขาไม่มีประสบการณ์หรือเห็นตัวอย่างการใช้ชีวิตครอบครัวแบบแผ่นดินพระเจ้ามาก่อน เราเริ่มจากบทสนทนาเล็กๆเพื่อร่างคำแนะนำสำหรับพ่อแม่ในการนมัสการในครอบครัวพร้อมกับลูก จนในที่สุดได้พัฒนามากระทั่งเป็นพันธกิจนี้

เรายังค้นพบอีกว่าในวงการคริสเตียนไทยมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการประกาศ ศาสนศาสตร์ การใช้ชีวิตคริสเตียนเป็นส่วนใหญ่ แต่หนังสือหรือคำสอนเกี่ยวกับการสมรส การเลี้ยงลูก และชีวิตครอบครัวคริสเตียนมีจำนวนน้อยมาก

เราเชื่อว่ารากฐานครอบครัวที่แข็งแรงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการเติบโตและอยู่รอดของคริสตจักร แม้มีการประกาศที่เกิดผลมากก็อาจจะสูญเปล่าหากผู้เชื่อใหม่เหล่านั้นเข้ามาพบกับคริสตจักรที่เต็มไปด้วยครอบครัวที่มีแต่สภาพผิดปกติ การรับเชื่อเป็นก้าวแรกของกระบวนการ ในฐานะคริสตจักรเราอยากฝึกสอนให้ผู้เชื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและมีความเข้มแข็งเพื่อคริสตจักรจะเติบโตทั้งปริมาณ อารมณ์และจิตใจ พร้อมกับการเติบโตในความเชื่อไปพร้อมๆกัน

เราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำสวรรค์เข้ามาในครอบครัว เชื่อว่าสิ่งที่เราแบ่งปันจะช่วยในการฟูกฟัก พัฒนา และสร้างแรงบันดาลใจแก่ครอบครัวของผู้เชื่อให้จำเริญขึ้นในฐานะชุมชนของพระเจ้า

นิมิต

เป็นแหล่งคำสอนในการนำการทรงสถิตของพระเจ้าเข้ามาในครอบครัว โดยการแบ่งปันเครื่องมือต่างๆที่เป็นจะประโยชน์ต่อชีวิตครอบครัวของผู้เชื่อ คริสตจักร และพันธกิจต่างๆ เครื่องมือเหล่านี้จะทำหน้าที่หนุนใจและฟูกฟักให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งส่งผลให้คริสตจักรเข้มแข็งและสำแดงชีวิตครอบครัวแบบที่พระเจ้าออกแบบมาแต่ต้น

 

bottom of page